ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 05 Ιουλίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει  Ανοιχτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  κάτω  των  ορίων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Πλατάνου» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 212.132,70 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2022

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Περισσότερα...
στις 25 Μαϊος 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 55.880,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 23 Μαϊος 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Περισσότερα...
στις 10 Μαϊος 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 29 Απριλίου 2022

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσότερα...
στις 24 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός Περιοχών Ν.Λέρου», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 49.912,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 21 Οκτωβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων υλικών Αφαλατώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 68.920,02€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 18 Οκτωβρίου 2021

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου  εμβαδού εμβαδού 2.520 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην κτηματογραφημένη  περιοχή Λακκίου, στη θέση «Άγιος Θεολόγος» Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) χίλια διακόσια ευρώ  (1.200,00€).

Περισσοτερα...
στις 15 Οκτωβρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου, βάσει του άρθ.4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών−Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Λέρου, για το έτος 2021-2022, για λογαριασμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου .

Περισσότερα...