ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 21 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της προμήθειας , επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:«ΚΑΔΩΝ–ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 37.994,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Περισσοτερα...
στις 28 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου Λέρου, Άλιντα και Γούρνα, σύμφωνα με την από 28-06-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που ευρίσκεται στο λιμάνι του Λακκίου, παραπλεύρως του Τελωνείου.

Περισσοτερα...
στις 12 Μαϊος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μονόχρωμων ψηφιακών φωτοαντιγραφικών Α3 μεγέθους, σύμφωνα με την από 11-05-2021 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Περισσοτερα...
στις 06 Μαϊος 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σημαιών και βάσεων σημαιών, σύμφωνα με την από 06-05-2021 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος προμηθειών του Δήμου μας.

Περισσότερα...
στις 05 Μαϊος 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ σύμφωνα με την από 05-05-2021 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος προμηθειών του Δήμου μας.

Περισσότερα...
στις 27 Απριλίου 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ»

Περισσότερα...
στις 30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΛΕΡΟΥ», Προϋπολογισμού Ευρώ 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...
στις 30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Προϋπολογισμού Ευρώ 69.996,42 € € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Περισσοτερα...
στις 03 Μαρτίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αρ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» Λέρου.

Περισσοτερα...