ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που ευρίσκεται στο λιμάνι του Λακκίου, παραπλεύρως του Τελωνείου.

Περισσοτερα...
στις 12 Μαϊος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μονόχρωμων ψηφιακών φωτοαντιγραφικών Α3 μεγέθους, σύμφωνα με την από 11-05-2021 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Περισσοτερα...
στις 06 Μαϊος 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σημαιών και βάσεων σημαιών, σύμφωνα με την από 06-05-2021 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος προμηθειών του Δήμου μας.

Περισσότερα...
στις 05 Μαϊος 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ σύμφωνα με την από 05-05-2021 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος προμηθειών του Δήμου μας.

Περισσότερα...
στις 27 Απριλίου 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ»

Περισσότερα...
στις 30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΛΕΡΟΥ», Προϋπολογισμού Ευρώ 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...
στις 30 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Προϋπολογισμού Ευρώ 69.996,42 € € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Περισσοτερα...
στις 03 Μαρτίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αρ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 03 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2020-2021» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περισσοτερα...
στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προμήθεια Αντλιών,  συνολικού προϋπολογισμού 99.999,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.686.26 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...