ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που ευρίσκεται στο λιμάνι του Λακκίου, παραπλεύρως του Τελωνείου.

Το ανωτέρω ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 391,73 m2 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για την άσκηση οποιασδήποτε νόμιμης τουριστικής επαγγελματικής δραστηριότητας, από τις επιτρεπόμενες στην περιοχή, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λέρου.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) είναι το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00€). Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στον Πλάτανο, Γραφείο Δημάρχου, την 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 10% του πρώτου ορίου προσφοράς μισθώματος ενός (1) έτους, ήτοι διακόσια δεκαέξι ευρώ (660,00 €) υπέρ του Δήμου Λέρου καθώς επίσης α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα και γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ