Προϋπολογισμός: 360.360,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας γενικότερα και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο ∆ήµος Λέρου προχωρά στη δηµιουργία δοµής Κέντρου Κοινότητας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λέρου και Δήμου Πάτμου.

Περισσότερα...

Προϋπολογισμός: 512.401,89€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020

Ο ∆ήµος Λέρου προχωράει  στην κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί της ν. Λέρου με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Περισσότερα...