ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ

Προϋπολογισμός: 512.401,89€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020

Ο ∆ήµος Λέρου προχωράει  στην κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί της ν. Λέρου με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Το οικόπεδο, στο οποίο κατασκευάζεται το νηπιαγωγείο, είναι ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λέρου, έχει εµβαδόν 1.242,00 µ2, βρίσκεται στο Λακκί του ∆ήµου Λέρου (ΚΜ 3019).

Σε ότι αφορά το κτίριο, πρόκειται για ισόγειο 1θέσιο Νηπιαγωγείο Σχολείο στο Λακκί του ∆ήµου Λέρου Ν. ∆ωδεκανήσου, συνολικής δόµησης 186,00 µ2, µε επιφάνεια κάλυψης 208,33 µ2 και αύλειους χώρους 503,45 µ2. Το νέο κτίριο θα καλύψει την µετεγκατάσταση του 2ου 1/Θ Νηπιαγωγείου που ήδη λειτουργεί σε ιδιωτικό κτίριο.

Ως προς το κτίσµα και τον περιβάλλοντα χώρο η βασική κατεύθυνση είναι να προσφέρει την άνετη και ασφαλή µαθησιακή διαδικασία συνδυαζόµενη µε δραστηριότητες αναψυχής, ψυχαγωγίας που θα παρέχει στα νήπια και το προσωπικό εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

Εκτός των παραπάνω κατευθύνσεων µεταξύ των στόχων είναι και οτι το κτίριο να είναι ενταγµένο στο περιβάλλον και στον παραδοσιακό οικισµό του Λακκίου σαν δείγµα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου µε έντονα αλλά αδρά στοιχεία προσαρμοσμένα στο νησί. Η όλη σύνθεση δηµιουργεί την µέγιστη ικανότητα ενός αρχιτεκτονικού αποτελέσµατος µε εργονοµικά κριτήρια, τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην «Αρχιτεκτονική Σχολικών Μονάδων» και πάνω απ΄ όλα το κτίσµα συµπλέκοντας µε το πράσινο να είναι ένας ελκυστικός χώρος για τα νήπια. Στο εσωτερικό του συνδυάζονται ο άπλετος φυσικός φωτισµός από το διαφώτιστο, η διαδροµή του νερού που «τρέχει ανάµεσα στις αίθουσες» και πολλές γωνίες µε εκπλήξεις για τα παιδιά, παροχή εµπειρίας και βιωµάτων προς την κατεύθυνση της ένταξης τους στις επόµενες βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Εκτός των Βασικών Αρχών Σχεδιασµού που αναλύθηκαν ως στόχοι και κατευθύνσεις, περιλαμβάνονται πολλές καινοτοµικές λύσεις ικανές να δηµιουργήσουν µια µοναδικότητα ατµόσφαιρας χώρου, προκειµένου οι χρήστες (νήπια-νηπιαγωγοί) να νιώθουν τον δικό τους χώρο ικανό να συμβάλει στις δραστηριότητες τους.

Οι εξωτερικές όψεις, απόλυτα ενταγµένες στο περιβάλλον και στο τοπίο, µε ένα κατάφυτο περιβάλλοντα χώρο και το φυτεµένο δώµα να δηµιουργούν όχι απλά µια απόλυτη ισορροπία µε την ευρύτερη περιοχή αλλά θα συµβάλουν και στην βελτίωση της ενεργειακής αναβάθµισης.

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο νηπιαγωγείο θα διαθέτει δεξαµενή οµβρίων όπως υποχρεώνει το ΓΠΣ.

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει τους εξής χώρους:

  • Ράµπα ΑΜΕΑ
  • Πολυδύναµο χώρο
  • Αίθουσα διδασκαλίας – εργασίας
  • Γραφείο νηπιαγωγών
  • Αποθήκη υλικών
  • Κουζίνα
  • Χώρο υγιεινής νηπίων
  • Χώρος υγιεινής , Α.Μ.Ε.Α.,
  • Χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων

Η ανάπτυξη του κτίσµατος γίνεται σε µία στάθµη (Ισόγειο).

Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι τοίχοι πλήρωσης από πλινθοδοµή (διπλή δρομική µε µόνωση εξωτερικά - δροµική εσωτερικά), τα εξωτερικά κουφώµατα (υαλοστάσια – υαλόθυρες) θα είναι αλουμινίου σε χρώμα καφέ  µε υαλοστάσια διπλά θερµοµονωτικά, τα εσωτερικά κουφώµατα (θυρόφυλλα) θα είναι ξύλινα – πρεσσαριστά µε κάσσες ξύλινες, τα επιχρίσµατα θα είναι τριπτά – τριβιδιστά, ενώ οι χρωµατισµοί θα είναι κατά περίπτωση υδροχρώµατα, πλαστικά κοινά και ακρυλικά σε επιφάνειες επιχρισµάτων. Τα δάπεδα ισογείου επικαλύπτονται µε πλακίδια τεχνογρανίτη και ο χώρος της αίθουσας διδασκαλίας – εργασίας και γραφείο νηπιαγωγών από πάτωµα linoleum.

Πάνω από την πλάκα οροφής θα κατασκευασθεί φυτεµένο δώµα µε όλες τις απαραίτητες εργασίες που προβλέπονται για την µόνωση του.

Οι οικοδοµικές εργασίες που θα εκτελεστούν, περιλαµβάνουν εργασίες εκσκαφών – επιχώσεων, σκυροδέµατα, τοιχοποιΐες, κατασκευή φυτεµένου δώµατος πάνω στην πλάκα σκυροδέµατος, κουφώµατα, επιχρίσµατα, επικαλύψεις δαπέδων – τοίχων, µαρµαρικά, ψευδοροφές, χρωµατισµούς για κάθε είδος έργου (επιχρισµάτων τοίχων – οροφών), εργασίες στεγανώσεων και θερµοµονώσεων όλων των δοµικών στοιχείων του κτιρίου καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (επικαλύψεις με χυτό δάπεδο ασφαλείας , κηπευτικό χώμα, φύτευση).

Ιδιαίτερη µέριµνα έχει ληφθεί για τις κατάλληλες µονώσεις (θερµοµονώσεις – υγροµονώσεις, αρµοκάλυπτρα) σε δάπεδα, τοίχους και οροφές, ενώ έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές για την κίνηση και εξυπηρέτηση ΑµΕΑ (ράµπες, W.C., κλπ) .

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξεις περιλαμβάνονται και η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, η προμήθεια εξοπλισμού και οι συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ.