Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Πρόσκληση του Δήμου :

  "Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Λέρου σας προσκαλεί στην 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: "Κοινό όραμα - Προτεραιότητες - Στόχοι - Παρουσίαση οριστικών προτεινόμενων μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ" η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24/5/2021 και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη στην διεύθυνση: https://vmctech.my.webex.com/vmctech.my/j.php?MTID=m9c42ef89620a66633744a20ffdc69786

  Δείτε εδώ τη πρόσκληση για την 2η Διαβούλευση.

  Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 2ης Διαβούλευσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι της Λέρου, έως τις 10/11/2018, να συμπληρώσουν το συνημμένο Ερωτηματολόγιο και να το στείλουν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου ή σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimlersvak@gmail.com.

  Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας του ΣΒΑΚ, διοργανώθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, η 1η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στο Δήμο Λέρου και Προκαταρκτικές προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια του ΣΒΑΚ'', αρχικά την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, η οποία λόγω της εξαιρετικά μικρής συμμετοχής φορέων και πολιτών, αποφασίστηκε να αναβληθεί και να προγραμματιστεί εκ νέου την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Η διαβούλευση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με μικρή αλλά σημαντική συμμετοχή φορέων και πολιτών. Βασικός στόχος της διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την πορεία του ΣΒΑΚ, την αρχική προσέγγιση διαμόρφωσης Κοινού Οράματος, το Προσχέδιο προτάσεων κινητικότητας που διαμορφώθηκαν σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και των κριτηρίων που επηρέασαν στο σχεδιασμό αυτό. Για την ενημέρωση και προβολή της 1ης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος ετοίμασε σχετική πρόσκληση και ενημερωτικό εισαγωγικό σημείωμα, ενώ παράλληλα στάλθηκαν και από το Δήμο σχετικές προσκλήσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δείτε εδώ τη πρόσκληση για την 1η Διαβούλευση.

Δείτε εδώ το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 1ης Διαβούλευσης.

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Λέρου, προλόγισε ο Δήμαρχος κ.Μιχάλης Κόλιας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τον Ανάδοχο, μίλησε περί της στρατηγικής σπουδαιότητας του ΣΒΑΚ, που έχει ως βασικό στόχο τον προσδιορισμό και την εφαρμογή δράσεων που δύναται να επιτύχουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής μακροπρόθεσμα (ορίζοντας 10-20ετίας) μέσω βιώσιμων πολιτικών αστικής κινητικότητας. Σημείωσε δε ότι το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έχουν (αρχικά) διαμορφωθεί βασίζονται σε συγκεκριμένους άξονες - προτεραιότητες εστιάζοντας στις τοπικές ανάγκες και προβλήματα. Τέλος, σχολίασε τη μικρή συμμετοχή του κοινού, δεσμευόμενος όμως για την αναμετάδοση των εισηγήσεων.

Στη συνέχεια μίλησε ο ανάδοχος της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Ι.Μάρης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους, ξεκίνησε την παρουσίασή του, η οποία περιελάμβανε 2 διακριτά μέρη: Το πρώτο μέρος αφορούσε στο σύνολο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή ανά τομέα ενδιαφέροντος (χρήσεις γης, οδικό δίκτυο, κυκλοφορία, στάθμευση, δημόσια συγκοινωνία, οδική ασφάλεια, ήπιες μορφές μετακίνησεις, κ.α.), ενώ παράλληλα κάλυπτε πλήθος γραφημάτων από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, προκειμένου να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι απόψεις και προθέσεις των δημοτών αναφορικά με το σύστημα κινητικότητας στο Δήμο. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης εστίασε στην ανάλυση και παρουσίαση των Προκαταρκτικών προτάσεων του ΣΒΑΚ ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης (5ετία, 10ετία, 20ετία), σύμφωνα πάντα με το Κοινό Όραμα (όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σε προκαταρκτικό επίπεδο κατά το Παραδοτέο 2 σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αναφοράς των Προκαταρκτικών προτάσεων ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης συμπεριλήφθηκε και το Μηδενικό Σενάριο (Do nothing) που αφορά κατά κανόνα σε προτάσεις παρεμβάσεων με στόχο την βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας σε περιοχές των σχολικών μονάδων-συγκροτημάτων του Δήμου ως εφαρμογή των οδηγιών του ΦΕΚ Β 2302/2013. Τα θεματικά Σχέδια των προκαταρκτικών προτάσεων συμπληρώθηκαν από ενδεικτικές παρεμβάσεις υλοποιημένων δράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία, στηριζόμενοι σε υπάρχουσα γνώση και καλές πρακτικές.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την παρουσίαση του αναδόχου

Μετά την παρουσίαση του αναδόχου, δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους για την κατάθεση απόψεων ή/και γενικά προβληματισμών πάνω σε θέματα που άπτονται στην εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο αλλά ειδικότερα σε στοχευμένες παρατηρήσεις περί των προκαταρκτικών προτάσεων του ΣΒΑΚ. Το σύνολο των συμμετεχόντων υποδέχτηκε θερμά το Προσχέδιο ενώ έκανε συγκεκριμένες αναφορές σε θέματα και υφιστάμενα προβλήματα όπως είναι:

- η πεζή μετακίνηση και η μετακίνηση των ΑμεΑ,

- η έλλειψη πεζοδρομίων στους λοιπούς οικισμούς καθώς και ποδηλατοδρόμων γενικά στο Δήμο,

- η ανάγκη εξεύρεσης οικοπέδων για την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης (εκτός οδού) ειδικά στους οικισμούς με υψηλή επισκεψιμότητα (όπως είναι η Αγ.Μαρίνα και τα Άλιντα),

- η διαχείριση της στάθμευσης μέσω «έξυπνων» συστημάτων καθοδήγησης/πληροφόρησης,

- η έλλειψη φωτισμού σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου και τέλος,

- η οδική ασφάλεια (υψηλός αριθμός ατυχημάτων, όρια ταχύτητας, κ.α.)

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τόσο μέρος της διαλογικής συζήτησης όσο και περιεχόμενο των προκαταρκτικών προτεινόμενων μέτρων και δράσεων που ήδη παρουσιάστηκαν.


2η Διαβούλευση

Η διατύπωση και η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων θα αποτελέσουν την 1η Έκδοση ΣΒΑΚ, η οποία και θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει συνολική αποδοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της. Επιπλέων θα συζητηθεί το πακέτο μέτρων που πρέπει να ληφθεί με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω.

Για την ενημέρωση και προβολή της 2ης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος ετοίμασε σχετική πρόσκληση και ενημερωτικό εισαγωγικό σημείωμα, ενώ παράλληλα στάλθηκαν και από το Δήμο σχετικές προσκλήσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δείτε εδώ τη πρόσκληση για την 2η Διαβούλευση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 2ης Διαβούλευσης.


3η Διαβούλευση

Η 3η Διαβούλευση αποτελεί την τελική εκδήλωση, όπου και θα πραγματοποιηθεί η παρούσιαση του ΣΒΑΚ (τελική έκδοση) στο ευρύ κοινό/εμπλεκόμενους φορείς. Η τελική έκδοση ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνει το Οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Λέρου με πλήρη ανάλυση του πακέτου μέτρων που θα υιοθετηθούν, την αναμενόμενη συμβολή τους στην επίτευξη των ειδικών στόχων, την προεκτίμησή τους (σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού), τις πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής κάθε μέτρου. Θα ληφθεί μέριμνα για την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του, προκειμένου να έχει μεγάλη συμμετοχή. Η ενημέρωση θα αφορά στα μέτρα, προτάσεις αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.


ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

«Σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε;»

«Με ποιο τρόπο θα διαφέρει η πόλη στην οποία ζούμε από τις υπόλοιπες;»