ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 22 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:Ψ88ΖΩΛΓ-ΡΒ3

Λέρος, Αρ.πρωτ. 1906/22-03-2024

ΜΕΛΕΤΗ 01/2024: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Λέρου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Λέρου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 175.827,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 29 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Περισσοτερα...
στις 08 Νοεμβρίου 2023

Ο Δήμαρχος Λέρου

   διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Περισσοτερα...
στις 24 Οκτωβρίου 2023

για την εκποίηση δύο (02)  αιγών (ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  χώρου στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» της Λέρου και θα να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραίας αναμεταδότη Internet. Η έκταση του τμήματος είναι 3Χ3 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) πενήντα ευρώ  (50,00€).

Περισσοτερα...
στις 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.762,92 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», η οποία αφορά σε σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (222.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%,

Περισσοτερα...
στις 06 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 81.051,91 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 22 Αυγούστου 2023

ΑΔΑ:Ψ30ΕΩΛΓ-Τ37

ΑΔΑΜ: 23PROC013281749

Περισσοτερα...
στις 10 Αυγούστου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια αντλιών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 75.663,90 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...