ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Λέρου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)»

στις 22 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:Ψ88ΖΩΛΓ-ΡΒ3

Λέρος, Αρ.πρωτ. 1906/22-03-2024

ΜΕΛΕΤΗ 01/2024: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Λέρου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Λέρου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 175.827,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η οποία προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στην περιοχή της νήσου Λέρου στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάσει του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).

Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, για τη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λέρου για ένα έτος. Η προμήθεια προεκτιμάται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) λίτρα πετρελαίου κίνησης και τέσσερις χιλιάδες (4.000) λίτρα αμόλυβδης βενζίνης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λέρου, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να προμηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 09134100-8 (πετρέλαιο ντίζελ) και CPV : 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων . Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προδιαγραφές ως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’αριθ. 01/2024 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για την προμήθεια του θέματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 06-04-2024 και ώρα 11:00 μ.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως έξι μήνες, αποκλειστικά και μόνο με βούληση της αναθέτουσας αρχής, με την προϋπόθεση ότι δε μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του ν.4412/2016.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 345390. Το πλήρες τεύχος της υπ’αρ.πρωτ . 1905/22-03-2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC014459705 2024-03-22) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Ευσταθιάδου Καλλιόπη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.:2247360231 και Φιλιππίδης Γεώργιος: 2247028030).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ