ΛΕΡΟΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποδομές της Λέρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τις υποδομές του νησιού

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ

ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΡΑΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ!

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87)  όπως ισχύουν, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  χώρου στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» της Λέρου και θα να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραίας αναμεταδότη Internet. Η έκταση του τμήματος είναι 3Χ3 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) πενήντα ευρώ  (50,00€).

Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.762,92 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Λέρος, 08-09-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 5812

Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», η οποία αφορά σε σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (222.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%,

Περισσοτερα...