ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 15 Οκτωβρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου, βάσει του άρθ.4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών−Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Λέρου, για το έτος 2021-2022, για λογαριασμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου .

Περισσότερα...
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022, σύμφωνα με την από 14-09- 2021 υπ’αριθ. 03/2021 Μελέτη-τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Περισσοτερα...
στις 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο :

Περισσοτερα...
στις 30 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Περισσοτερα...
στις 13 Αυγούστου 2021

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ  ΛΕΡΟΥ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.905,84 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Αυγούστου 2021

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.639,84 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 22 Ιουλίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την

Περισσότερα...
στις 21 Ιουλίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Περισσοτερα...
στις 21 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της προμήθειας , επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:«ΚΑΔΩΝ–ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 37.994,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Περισσοτερα...
στις 28 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου Λέρου, Άλιντα και Γούρνα, σύμφωνα με την από 28-06-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου.

Περισσοτερα...