ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 03 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2020-2021» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περισσοτερα...
στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προμήθεια Αντλιών,  συνολικού προϋπολογισμού 99.999,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.686.26 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 03 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος Λέρου 

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που ευρίσκεται στο λιμάνι του Λακκίου, παραπλεύρως του Τελωνείου.

Περισσότερα...
στις 01 Δεκεμβρίου 2020


Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αρ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» Λέρου.

Περισσότερα...
στις 25 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 49.912,20 € με Φ.Π.Α. 17 %

Περισσοτερα...
στις 09 Νοεμβρίου 2020

Αρ.πρωτ.  201/6-11-2020 

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων Λέρου

( σχετ. η με αριθ. 29/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με Α.Δ.Α. Ω7Κ7ΟΞ7Θ-Π0Ψ). 

Περισσότερα...
στις 29 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ««Υδραυλικού υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 69.526,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % 

Περισσοτερα...
στις 23 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού Ευρώ 40.014,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...
στις 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.686.26 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 05 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Περισσότερα...