ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 21 Οκτωβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων υλικών Αφαλατώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 68.920,02€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360252,              Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Νταλόγλου Κωνσταντίνα ,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

Η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά κατηγορία ειδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3).

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο της κατηγορίας των ειδών. Για κάθε κατηγορία μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο  ένας (1) ανάδοχος και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της τεχνικής έκθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :24962000-5 χημικά επεξεργασίας νερού  και συμπληρωματικού CPV 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις  κάτωθι κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 445,00€  πλέον ΦΠΑ 17%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2  : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 12.034,00 πλέον ΦΠΑ 17%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 46.427,00€  πλέον ΦΠΑ 17%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 141508

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21-10-2021.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 22/10/ 2021 και ώρα 08:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08η/11/2021 και ώρα 11:30:00  π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης «μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης»  χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.4412/2016.

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δυο (2) τοις εκατό επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

445,00

8,90€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

12.034,00

240,68€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ANAΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

46.427,00

928,54€

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 68.920,02 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, και θα βαρύνει τον Κ.Α.:25.6662.0009 προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το έτος  2021.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 2247 360252 / 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:141508 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, αναρτάται στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ: ΨΤΞΛΩΛΓ-ΞΧΓ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ