ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 18 Οκτωβρίου 2021

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου  εμβαδού εμβαδού 2.520 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην κτηματογραφημένη  περιοχή Λακκίου, στη θέση «Άγιος Θεολόγος» Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) χίλια διακόσια ευρώ  (1.200,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, στον Πλάτανο Λέρου,  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981. .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο και δ) ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, , ισχύος τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, του ετήσιου αιτήματος, ήτοι εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) το οποίο θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το ως άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, υπέρ του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 1Ο  όροφο του Δημαρχείου Λέρου, στον Πλάτανο, τηλ. 2247360200,2247360223.

Ο Δήμαρχος Λέρου

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ