ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

στις 10 Μαϊος 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

 NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.leros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, τηλ. 2247028040, fax: 2247028040.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ στην διεύθυνση http://www.leros.gr/.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

CPV: 90481000-2

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Dodekanisos)

 • Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ»

 

Σύντομη Περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά τα έργα αναβάθμισης, συντήρησης και επισκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Λέρου.

Στο νησί της Λέρου υπάρχει και λειτουργεί, από το 2009, ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ορισμένων οικισμών του Δήμου το οποίο οδηγεί τα ακάθαρτα στην υφιστάμενη εγκατάστασης επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του οικισμού Παντέλι. Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τους οικισμούς Αγίας Μαρίνας, Πλατάνου, Βρομολίθου και Λακκίου και έχει συνολικό μήκος περί τα 21,1 Km. Η υφιστάμενη ΕΕΛ στη θέση Άσπρη Πούντα έχει κατασκευαστεί ώστε να εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό ίσο με 10.833 ι.κ. και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων πραγματοποιείται μέσω υποθαλασσίου αγωγού στον θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν της ΕΕΛ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που αφορά στη διαχείριση των λυμάτων του Δήμου Λέρου, στην υφιστάμενη ΕΕΛ θα προσάγονται πλέον και τα λύματα των νοτίων οικισμών του νησιού, δηλαδή οι περιοχές Ξηρόκαμπος, Τεμένια, Μαρίνα και λοιπές περιοχές. Τα έργα επέκτασης των ανωτέρω νέων δικτύων έχουν συνολικό μήκος περί τα 26,4 Km. Εκτός του δικτύου ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων στο νησί βρίσκονται σήμερα το hot-spot μεταναστών, το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και ο Ναύσταθμος, για τα οποία προβλέπεται η μεταφορά των λυμάτων τους στην υφιστάμενη ΕΕΛ.

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτες εξετάζονται τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης, συντήρησης και επισκευής της υφιστάμενης ΕΕΛ προκειμένου να εξυπηρετεί τους νότιους οικισμούς του νησιού και τις λοιπές υποδομές (κέντρο μεταναστών, Ναύσταθμος και Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου).

            Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 3.100.00,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. λόγω της φύσης του έργου) που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 2.240.397,60 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 403.271,57 €.

Απρόβλεπτα 396.550,38 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται η Οριστική Μελέτη & η Μελέτη Εφαρμογής. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 59.780,46€ ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

 

Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την ημέρα  υπογραφής της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας για έξι (6) μήνες.

            Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [i]  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Ηλεκτρομηχανολογικών, Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και   Υδραυλικών που είναι εγκατεστημένα σε [ii]:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[iii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[iv]
 • Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης[v].
 • 2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[vi],
 • 3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
 • Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια Επιλογής:

1.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας[vii]. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ορίζονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 3669/2008 , όπως ισχύει σήμερα , ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχη κάθε φορά με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η παραπάνω επάρκεια καλύπτεται με την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., στις αντίστοιχες τάξεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, ή με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων - απαιτήσεων κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π. της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς , απαιτούνται κατ' ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις - απαιτήσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π. της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα .Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

3.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι απαιτήσεις της Τεχνικής ικανότητας ορίζονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα , ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχη κάθε φορά με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η Τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., στις αντίστοιχες τάξεις , όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, ή με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων - απαιτήσεων κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π. της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, απαιτούνται κατ' ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις - απαιτήσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π. της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής[viii]

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων ήτοι:

 

Πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω για μελέτες Υδραυλικές(κατ.13)

Πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω για μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές (κατ. 9)

Πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω για μελέτες Στατικές (κατ.8)

Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω για μελέτες Χημικοτεχνικές (κατ.18)

Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω για μελέτες Γεωτεχνικές (κατ.21)

 

Οι μελετητές και τα Γραφεία Μελετών με έδρα στην Ελλάδα θα είναι εγγεγραμμένα στα ισχύοντα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών στις ανωτέρω απαιτούμενες κατηγορίες μελετών και θα έχουν μελετητικό πτυχίο σε ισχύ, το οποίο θα κατατεθεί στην Υπηρεσία.

Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (Οικονομικών Φορέων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτουν ισοδύναμη εμπειρία.

Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.

 

 

 

4.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης[ix]

Κάθε οικονομικός φορέας που είναι υποψήφιος στον διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης, οφείλει να διαθέτει σε ισχύ και να εφαρμόζει:

 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου, με πεδίο εφαρμογής την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας  νερού και υγρών – στερεών αποβλήτων.
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή άλλου ισοδύναμου, με πεδίο εφαρμογής την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών – στερεών αποβλήτων.
 • Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO: 45001:2018 ή άλλου ισοδύναμου, με πεδίο εφαρμογής την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών – στερεών αποβλήτων.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 ευρώ) με ισχύ δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

Διαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης ( άρθρο 50 του Ν.4412/2016).

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 26/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά - Μελέτη» και (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

 

Ημερομηνία: : 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση "ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, Τ.Κ. 85400, Λέρος".

 

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

 

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Άλλες πληροφορίες:

 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου
 • Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016.
 • Η Σύμβαση υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) τον Δήμο Λέρου, ως  Φορέας Υλοποίησης του Έργου και  β)  τον Ανάδοχο - Εργολήπτη.
 • Επισημαίνεται ότι το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.09.2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ-ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ.

 

 

Λέρος, 10.05.2022

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ