ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 07 Ιουνίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο :

Περισσοτερα...
στις 06 Ιουνίου 2023

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Περισσοτερα...
στις 18 Μαϊος 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 18 Μαϊος 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 04 Μαϊος 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), συνολικού προϋπολογισμού 93.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 03 Μαϊος 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφοράς για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 129.270,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 10 Μαρτίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016,  με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός Περιοχών Ν.Λέρου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 08 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου (οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016, για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου (προμήθεια και εργασία)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 162.121,05 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 25 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 205.328,57€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 25 Ιουλίου 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...