ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 07 Ιουνίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο :

«Σύνταξη προγράμματος έργων ανάπτυξης λιμένων (Π.Ε.Α.Λ.) - Εκπόνηση Μελετών για την Αναβάθμιση και Επέκταση Εγκαταστάσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΑΦΜ: 090001134, διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, NUTS: EL421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος: Ευσταθιάδου Ε. Καλλιόπη, Τηλ:2247360231, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας για το «Σχεδιασμό Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Η διάρκεια της σύμβασης του θέματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 171657. Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07-06-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02η/07/2023 και ώρα 11:00:00 μ.μ.

Κατάθεση Προσφορών: Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 64-7412.001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-27/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου ύψους 99.200,00 €, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:23REQ012268459 2023-03- 2 10 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:6Ν0646ΜΨΕΚ-ΖΗΙ. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ: 23PROC012824815 2023-06-07. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 171657 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, θα φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ