ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.762,92 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το συνεργείο των ηλεκτρολόγων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λέρου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα 1: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού / Κ.Α.: 20.6661.0001», εκτιμώμενης αξίας 8.117,90 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 2: «Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρολογικού υλικού / ΚΑ: 30.6661.0001» εκτιμώμενης αξίας 17.092,30 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 3: «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων / ΚΑ: 20.7135.0001», εκτιμώμενης αξίας 4.220,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 4: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων / ΚΑ: 25.6662.0005», εκτιμώμενης αξίας 3.700,50 € πλέον ΦΠΑ 17%

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λέρου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 29-09-2023 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 229140. Το πλήρες τεύχος της υπ’αρ.πρωτ . 5921/ 14-09-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013406890 2023-09-14) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ευσταθιάδου Καλλιόπη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.:2247360231). 


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ