ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  χώρου στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» της Λέρου και θα να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραίας αναμεταδότη Internet. Η έκταση του τμήματος είναι 3Χ3 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) πενήντα ευρώ  (50,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, στον Πλάτανο Λέρου,  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα και γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου προς το διπλάσιο του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη, ήτοι εκατό  ευρώ (100,00€) το οποίο θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το τετραπλάσιο του μισθώματος που εν τέλει επιτεύχθηκε, υπέρ του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έπειτα από επικοινωνία στα τηλέφωνα του Δήμου Λέρου 2247360225 - 223. Πληροφορίες κ. Γαρυφαλλής Νικόλαος, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Λέρου

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ