ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

στις 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», η οποία αφορά σε σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (222.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%,

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων) του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

 1. Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει κατασκευή έργου και ειδικότερα, υλοποίηση των οικοδομικών και λοιπών υποστηρικτικών εργασιών που απαιτούνται για τη θέση σε λειτουργία του συνόλου των κτιριακών υποδομών που συνθέτουν το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ)

 1. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

 • το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα η ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες των Δήμων Όλης της Χώρας» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και
 • ο Δήμος Λέρου (ίδιοι πόροι).

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση, κατά το τμήμα εκείνο που αφορά σε προϋπολογισμό ύψους 222.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) χρηματοδοτείται μέσω ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, Εγκατάσταση & Εξοπλισμός Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δυνάμει της υπ’ αρ. 88777/01.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ046ΜΤΛ6-1ΧΓ) Απόφασης Ένταξης του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος ένταξης από το Δήμο Λέρου. στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 42256/03.06.2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα, προβλέπεται κάλυψη του υπολειπόμενου προϋπολογισμού ύψους 22.745,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) από ίδιους πόρους του Δήμου Λέρου.

 1. Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Σύστημα δημοπράτησης:

Η προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Με βάση την διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) για την επιλογή αναδόχου βάσει της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι παρακάτω οικονομικοί φορείς  που έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν το παρόν έργο εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος των δέκα (10) μηνών, ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση  του έργου:                   

α) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε », ατομική εργοληπτική επιχείρηση, τάξη, 2η Αρ. ΜΕΕΠ 12700, τηλ. 6987064268, Βασιλ. Όλγας 4, ΤΚ. 54640 θεσσαλονίκη, e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) «ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΗΤΡΟΥ Ε.Δ.Ε.», τάξη 2η, Ar. MEEΠ 31523,  Γ. Γενημματα 46, Τ.Κ. 55135 Καλαμαριά, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

γ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ. » τάξη 2η  ΜΕΕΠ 18477, ΖΑΛΟΓΓΟΥ 3 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΚ 52100, EMAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 1. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης της παρ.2α του άρθρου 32, του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 25/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Διαδικτυακός Τόπος

Υποβολής Προσφοράς

Ημερομηνία Ανάρτησης του Διαγωνισμού στη

Διαδικτυακή Πύλη του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Ημερομηνία

Έναρξης

Υποβολής

Προσφορών

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα

Υποβολής Προσφορών

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μέχρι την 08/09/2023

08/09/2023

Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 13:00

 

 1. Εγγυήσεις συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.803,40€, (ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 11 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον μέχρι τις 20-08-2024, η οποία απευθύνεται προς το Δήμο Λέρου.

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. Παραλαβή τευχών:

Στους προσκεκλημένους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα https://www.leros.gr/. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/09/2023 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 15/09/2023.

 

 1. Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 22470-22940, με υπεύθυνο τον κ. Έλληνα Χριστόδουλο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Λέρου

Κόλιας Μιχαήλ