ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

στις 18 Μαϊος 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λακκίου  Λέρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της με αριθ. 13/15-5-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με Α.Δ.Α.: 6Χ90ΟΞ7Θ-ΠΒΨ και της με αριθ. πρωτ. 62/16-5-2023 σχετικής διακήρυξης με Α.Δ.Α.: 6ΛΙΧΟΞ7Θ-ΕΒΓ.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διενεργηθεί  την 20η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,  στο γραφείο του  Δήμου Λέρου για τη στήριξη λειτουργίας του Οργανισμού, στον Πλάτανο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου, καθώς και στο γραφείο του Δήμου Λέρου για τη στήριξη λειτουργίας του Οργανισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

 

ΜΠΙΛΛΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ