ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 04 Μαϊος 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), συνολικού προϋπολογισμού 93.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, Τ.Κ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360231 / 2247022940, Πληροφορίες  –  αρμόδιοι υπάλληλοι : Ευσταθιάδου Καλλιόπη / Έλληνας Χριστόδουλος,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά η οποία θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’αριθ. 20/2023 μελέτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Μικρού Φορτωτή -  Εκσκαφέα με εξοπλισμό. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως φαίνεται στο κάτωθι πίνακα:       

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

 

CPV

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

 

ΦΠΑ 17%

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

 

ΤΕΜ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

1

Μικρός Φορτωτής -  Εκσκαφέας με εξοπλισμό

 

34144710-8

 

93.000,00€

 

15.810,00€

 

108.810,00€

 

1

 

108.810,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

108.810,00€

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 192480

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η-05-2023 και ώρα 11:00:00  π.μ.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, άνευ ΦΠΑ δηλαδή  χιλίων οκτακοσίων εξήντα (1.860,00€) ευρώ.

Χρηματοδότηση:  Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λέρου, νομού Δωδεκανήσων.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010: 60.000,00 € και

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: 48.810,00 €

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 434/2023 ΑΑΥ, απόφαση των Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία έγινε η δέσμευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.: 64.7132.0002 (ΑΔΑΜ: 23REQ012502996 2023-04-13 και ΑΔΑ:61ΨΧΩΛΓ-7Ξ3).

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ (23PROC012599364 2023-05-04) και αναρτήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και θα φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ