ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 03 Μαϊος 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφοράς για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 129.270,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, Τ.Κ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360231, Πληροφορίες  –  αρμόδια υπάλληλος : Ευσταθιάδου Καλλιόπη,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ειδών.

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για τα είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην υπ’αριθ. 62/2022 μελέτη.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και μόνιμη εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα πλαισιώσει τη λειτουργία των κτιριακών υποδομών, του εξοπλισμού που απαιτείται για τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ) Συντροφιάς Δήμου Λέρου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως φαίνεται στο κάτωθι πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

CPV

1

Σύστημα Απολύμανσης Κτιρίων Ενδιαιτημάτων & Διοίκησης

Τμχ

1

20.000,00

20.000,00

39330000-4

2

Απολυμαντικό Υγρό

Τμχ

20

80,00

1.600,00

33631600-8

3

Τράπεζα Προετοιμασίας Ασθενών Ζώων

Τμχ

1

2.200,00

2.200,00

33192210-7

4

Κτηνιατρικό Χειρουργικό Τραπέζι με Διαιρούμενη Επιφάνεια

Τμχ

1

4.500,00

4.500,00

33192230-3

5

Φωτισμός Οροφής Χειρουργείου

Τμχ

1

7.000,00

7.000,00

33167000-8

6

Φωτισμός Τροχήλατος για Εξέταση

Τμχ

1

2.000,00

2.000,00

33167000-8

7

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα με Αναπνευστήρα

Τμχ

1

5.000,00

5.000,00

33171000-9

8

Κτηνιατρικό (αναισθησιολογικό) Μόνιτορ

Τμχ

1

5.000,00

5.000,00

33172100-7

9

Χειρουργική Διαθερμία

Τμχ

1

3.000,00

3.000,00

33168000-5

10

Τροχήλατο Σύστημα Αναρρόφησης

Τμχ

1

1.500,00

1.500,00

33926000-7

11

Τροχήλατο Στατώ Ορού

Τμχ

2

200,00

400,00

33192340-7

12

Τράπεζα Εργαλειοδοσίας

Τμχ

1

2.000,00

2.000,00

33919000-5

13

Φορητό Μηχάνημα Υπερήχων

Τμχ

1

15.000,00

15.000,00

33124120-2

14

Σετ Οφθαλμοσκόπιο / Ωτοσκόπιο Επίτοιχο

Τμχ

1

1.300,00

1.300,00

33122000-1

15

Κτηνιατρικό Οδοντιατρικό Μηχάνημα

Τμχ

1

800,00

800,00

33130000-0

16

Τρικάναλος Καρδιογράφος

Τμχ

1

1.500,00

1.500,00

33123230-9

17

Στηθοσκόπιο Παθολογικό

Τμχ

1

260,00

260,00

33168100-6

18

Μετωπικό Θερμόμετρο

Τμχ

1

100,00

100,00

38412000-6

19

Τροχήλατο Παραβάν

Τμχ

1

300,00

300,00

33192340-7

20

Τροχήλατο Σκαμπώ

Τμχ

1

250,00

250,00

33192340-7

21

Κτηνιατρική Ζυγαριά

Τμχ

1

360,00

360,00

42923110-6

22

Κουρευτική Μηχανή

Τμχ

1

260,00

260,00

39712100-7

23

Βιοχημικός Αναλυτής

Τμχ

1

6.500,00

6.500,00

33124100-6

24

Αιματολογικός Αναλυτής

Τμχ

1

7.500,00

7.500,00

33124100-6

25

Box Απολύμανσης

Τμχ

1

2.000,00

2.000,00

33191000-5

26

Χειρουργικά Εργαλεία

Τμχ

2

220,00

440,00

33162200-5

27

Αναλυτής Ούρων URIT – 50Vet Urine Analyzer

Τμχ

1

550,00

550,00

33125000-2

28

Συστοιχία Τριών (3) Ανοξείδωτων Κλουβιών Νοσηλείας

Τμχ

1

2.000,00

2.000,00

44619300-5

29

Συμπυκνωτής Οξυγόνου

Τμχ

1

950,00

950,00

33157800-3

30

Φορητός Αναγνώστης Εμφυτευμάτων (Microchip Reader)

Τμχ

1

200,00

200,00

33110000-4

31

Σύστημα Aπόσμησης Xώρου

Τμχ

1

35.000,00

35.000,00

42924790-3

ΣΥΝΟΛΟ

129.270,00

 

ΦΠΑ 17%

21.975,90

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

151.245,90

 

                 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 192319

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η-05-2023 και ώρα 11:00:00  π.μ.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, άνευ ΦΠΑ και συγκεκριμένα ποσού  δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.585,40€)

Χρηματοδότηση:  Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείου Εσωτερικών, ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες των Δήμων Όλης της Χώρας» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010. (Υπο-Έργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού & Μεταφοράς της Πράξης «Κατασκευή, Εγκατάσταση & Εξοπλισμός Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου» , πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ,υπ’ αρ. 88777/01.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ046ΜΤΛ6-1ΧΓ) Απόφαση  Ένταξης του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών)

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. 313/2023 Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «έγκρισης της δέσμευσης  και διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 151.245,90 € σε βάρος του Κ.Α.: 64.7135.0003 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, (ΑΔΑ:Ω8ΜΝΩΛΓ-ΩΩ3 και ΑΔΑΜ: 23REQ012084361 2023-02-06).

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ (23PROC012591975 2023-05-03) και αναρτήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 192319.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και θα φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ