ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 10 Μαρτίου 2023

Ο Δήμος Λέρου [οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)], προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016,  με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός Περιοχών Ν.Λέρου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΑΦΜ: 090001134, διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, NUTS: EL421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος: Ευσταθιάδου Ε. Καλλιόπη, Τηλ:2247360231, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι εργασίες για τον «Καθαρισμό περιοχών της Ν.Λέρου».

Οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 90610000-6) «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών» 

Η διάρκεια της σύμβασης του θέματος ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 186889.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 10-03-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 30η/03/2023 και ώρα 11:00:00  π.μ.

Κατάθεση Προσφορών: Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της εργασίας.

Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθεί:

εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (1.196,58€). 

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.:30.6279.0015 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λέρου, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και όπως φαίνεται αναλυτικά στην υπ’αρ.01/2023 μελέτη .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 388/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου ύψους 70.000,00€, καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:23REQ012238308 2023-03-06 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΜ9ΖΩΛΓ-ΗΛ9.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ: 23PROC012268956 2023-03-10.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:186889 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, θα φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ