ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 08 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμος Λέρου (οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ)), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016, για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου (προμήθεια και εργασία)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 162.121,05 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ετήσια Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια των ειδών και την εργασία τοποθέτησης τους.

Η περιγραφόμενη στην παρούσα διακήρυξη Δημόσια Σύμβαση αποτελεί μεικτή σύμβαση κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 , καθώς περιλαμβάνει παροχή εργασιών και προμήθεια ειδών. Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό η εκτιμώμενη αξία της προμηθείας υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των εργασιών, συνεπώς ως κύριο αντικείμενο της σύμβασης θεωρείται η προμήθεια .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 34300000-0) “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους” καθώς και  (CPV: 50110000-9) “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρελκόμενου εξοπλισμού” για τις παρεχόμενες εργασίες.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα 1: «Προμήθεια Ελαστικών», εκτιμώμενης αξίας 18.660,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 2: «Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης-επισκευής μηχανολογικών μερών οχημάτων και μηχανημάτων έργου» εκτιμώμενης αξίας 99.984,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 3: «Προμήθεια ανταλλακτικών και μεταφορικών μέσων», εκτιμώμενης αξίας 5.860,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 4: «Προμήθεια φίλτρων», εκτιμώμενης αξίας 5.541,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 5: «Επισκευή ελαστικών τροχοφόρων», εκτιμώμενης αξίας 7.600,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Ομάδα 6: «Προμήθεια βουρτσών για σάρωθρα τεχνικής υπηρεσίας», εκτιμώμενης αξίας 920,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ειδών / εργασιών ανά ομάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 23-02-2023 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τις ομάδες 1,3,4,6. Για τις ομάδες 2 και 5 η εκτέλεση των εργασιών και τα υλικά θα τοποθετούνται με την εργασία προτού να παρέλθουν δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 183534. Το πλήρες τεύχος της υπ’αρ.πρωτ . 977/08-02-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012094361 2023-02-08) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Ευσταθιάδου Καλλιόπη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.:2247360231 και Ζαΐρης Δημήτρης :2247025743).

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ