ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 25 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 205.328,57€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360231, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Ευσταθιάδου Καλλιόπη,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

(α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάσει του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και

(β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών

χωρίς περιορισμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.

Η προσφερόμενη τιμή για την Ομάδα 2 και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για την Ομάδα 1 θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’αριθ. 48/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά ομάδα.

Για κάθε κατηγορία/ομάδα μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο ένας (1) ανάδοχος και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της τεχνικής έκθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 09134100-8,09132100-4  και συμπληρωματικού CPV: 09211000-1

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις  κάτωθι ομάδες:

OMAΔΑ  Α  : «ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο και βενζίνη)», εκτιμώμενης αξίας 156.780,00 € πλέον ΦΠΑ 17%

ΟΜΑΔΑ  Β  : «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ », εκτιμώμενης αξίας 18.714,50 € πλέον ΦΠΑ 17%

 

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρθ. 206 του ν.4412/2016 και άρθ.132  του ν.4412/2016, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως  προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών ορίζεται το διάστημα του ενός (1) μήνα  αρχής γενομένης από την υπογραφή της και της ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 175903.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 25-10-2022.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται άμεσα, με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09η-11-2022 και ώρα 11:00:00  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης «μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης»  χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.4412/2016.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Η συνολική ενδεικτική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 205.328,57€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%. Η δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων θα βαρύνει τον ΚΑ:  30.6641.0001 και η δαπάνη για την προμήθεια των λιπαντικών θα βαρύνει τον  ΚΑ:30.6641.0002 .

Οι ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στο οικονομικό έτος 2023 και 2024 μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί και η προμήθεια.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:175903 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011481519 2022-10-25).

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ