Δημοσίευση περίληψης προμήθειας

στις 25 Αυγούστου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 80.391,58 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360231, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Ευσταθιάδου Καλλιόπη,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών,  χωρίς περιορισμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’αριθ. 40/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά ομάδα.

Για κάθε κατηγορία/ομάδα μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο  ένας (1) ανάδοχος και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της τεχνικής έκθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις  κάτωθι ομάδες:

Α/Α

Ομάδες Υλικών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ

1.

ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κ.Α.:  25.6662.0008 (40.000,00 €)

33.849,80€

2.

ΟΜΑΔΑ 2- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Κ.Α.: 25.7131.0008 (6.000,00 €)

5.090,00 €

3.

ΟΜΑΔΑ 3- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Κ.Α.: 25.7135.0002 (5.000,00 €)

4.180,00€

4.

ΟΜΑΔΑ 4- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κ.Α.: 30.6661.0005  (30.000,00 €) 

25.590,95€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-4

68.710,75€

ΦΠΑ 17%

11.680,83€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

80.391,58€

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 171004

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 25-08-2022.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται άμεσα, με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09η-09-2022 και ώρα 11:00:00  π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης «μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης»  χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.4412/2016.

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δυο (2) τοις εκατό επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Κ.Α.:  25.6662.0008 (40.000,00 €)

33.849,80 €

677,00 €

ΟΜΑΔΑ 2

ΟΜΑΔΑ 2- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Κ.Α.: 25.7131.0008 (6.000,00 €)

5.090,00 €

101,80 €

ΟΜΑΔΑ 3

ΟΜΑΔΑ 3- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  Κ.Α.: 25.7135.0002 (5.000,00 €)

4.180,00 €

83,60 €

ΟΜΑΔΑ 4

ΟΜΑΔΑ 4- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Α.: 30.6661.0005  (30.000,00 €) 

25.590,95€

511,82€

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Η συνολική ενδεικτική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 80.391,58€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 25.6662.0008, Κ.Α.: 25.7131.0008, Κ.Α.: 25.7135.0002, Κ.Α.: 30.6661.0005, προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το έτος  2022.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:171004 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011140292 2022-08-25).

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ