ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

στις 25 Ιουλίου 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

 NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.leros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, τηλ. 2247028040, fax: 2247028040.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ στην διεύθυνση http://www.leros.gr/.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

CPV: 45259000-8

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Dodekanisos)

 • Τίτλος Έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπεται η συντήρηση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ν. Λέρου . Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  1.Αποξήλωση ξύλινων και  αλουμινένιων κουφωμάτων και αντικατάσταση αυτών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίας Μαρίνας με νέα από PVC.

2.Αποξήλωση υπαρχόντων κεραμικών πλακιδίων στις τουαλέτες  και αντικατάσταση αυτών στο ΕΠΑΛ Λακκιου.

3.Υδραυλική  εγκατάσταση στις τουαλέτες  του ΕΠΑΛ Λακκιου

4.Μόνωση  στο ΕΠΑΛ στο  Λακκί και στο  Λύκειο Αγ. Μαρίνας  με συνθετικές μεμβράνες PVC και υγρομονωτικό υλικό από ελαστομερείς ριτίνες.

5.Χρωματισμοί στις τουαλέτες του ΕΠΑΛ Λακκίου και στα επιχρίσματα από επισκευές περιμετρικά των κουφωμάτων

6.Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

7.Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

               Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 74.989,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 17%) που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 47.231,70 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 8.501,71€.

Απρόβλεπτα 8.360,01 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

 

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις  (03) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

              

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε [i]:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περ. γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης[iii].
 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1, περ. γ΄ και ε΄, του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 • Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.
 • Κριτήρια Επιλογής:
 • Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

 • Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αναλόγως του χρονικού διαστήματος τήρησης και λειτουργίας των μητρώων αυτών, σύμφωνα και με τη σχετική κείμενη νομοθεσία[iv], ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία έργων του άρθρου 21 της παρούσας.
 • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 • Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 • Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
 • Ειδικά για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., όπως αναφέρεται στο άρθρο 22.Β της παρούσας, στην κατηγορία έργων του άρθρου 21 της παρούσας, οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. στην ανάλογη τάξη στην ανωτέρω κατηγορία βάσει του αντίστοιχου μέρους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του προκείμενου έργου, και αφορούν τις καταθέσεις σε τράπεζα, τα πάγια στοιχεία για τις τάξεις, τα ίδια κεφάλαια, τους δείκτες βιωσιμότητας κ.ά., ενώ για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., όπως αναφέρεται στο άρθρο 22.Β της παρούσας, στην κατηγορία έργων του άρθρου 21 της παρούσας, οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι ανάλογες των ανωτέρω.
 • Επιπλέον, ειδικά οι ανωτέρω εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 4, του ν. 3669/2008, όπως ισχύει, ενώ οι ανωτέρω εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 του π.δ. 71/2019.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
 • Αντίστοιχες απαιτήσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
 • Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 • Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
 • Ειδικά για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., όπως αναφέρεται στο άρθρο 22.Β της παρούσας, στην κατηγορία έργων του άρθρου 21 της παρούσας, οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. στην ανάλογη τάξη στην ανωτέρω κατηγορία βάσει του αντίστοιχου μέρους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του προκείμενου έργου, και αφορούν τη στελέχωση, τον τεχνικό εξοπλισμό, την εμπειρία κ.ά., ενώ για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., όπως αναφέρεται στο άρθρο 22.Β της παρούσας, στην κατηγορία έργων του άρθρου 21 της παρούσας, οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι ανάλογες των ανωτέρω.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
 • Αντίστοιχες απαιτήσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
 • ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
 • Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
 • Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
 • Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
 • Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
 • Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
 • Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας.
 • Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

 

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.281,87 ευρώ) με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ.2 (α) του Ν.4412/2016.

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 12-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία: : 17-08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. στη διεύθυνση "ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, Τ.Κ. 85400, Λέρος".

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 164/2022 Προγραμματική Σύμβαση με ΑΔΑ: ΩΖΘ37ΛΞ-87Π με Κ.Α. 00.6737.0007 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου.

Άλλες πληροφορίες:

 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου
 • Η Σύμβαση υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) τον Δήμο Λέρου, ως  Φορέας Υλοποίησης του Έργου και  β)  τον Ανάδοχο - Εργολήπτη.
 • Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από τον λήπτη των παραστατικών και δεν χρεώνεται φόρος στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Κατά την έκδοση των παραστατικών υπάρχει η υποχρέωση να αναγράφεται σε αυτά η φράση "άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης".

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ