ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

στις 05 Ιουλίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει  Ανοιχτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  κάτω  των  ορίων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Πλατάνου» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 212.132,70 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 2247360231, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Ευσταθιάδου Καλλιόπη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά  βάσει  τιμής

 ( χαμηλ ότερη  τιμή)  , για το σύνολο των ειδών.

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για τα είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην υπ’αριθ.

15/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει  το σύνολ ο των υπό προμήθεια  ειδών. Θα ανακηρυχθεί ένας (1) ανάδοχος και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της

μελέτης και κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου Πλατάνου, Δήμου Λέρου.

Τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό είναι:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα και συστήματος άρδευσης.
  • Προμήθεια ακρυλικού τάπητα γηπέδου καλαθοσφαίρισης.
  • Προμήθεια πολυουρεθανικού τάπητα περιμετρικών λωρίδων.

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

 

1

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

 

Μ2

 

1.200

 

5,00

 

6.000,00

 

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

 

ΜΜ

 

220

 

100,00

 

22.000,00

 

 

 

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

 

ΜΜ

 

270

 

28,00

 

7.560,00

 

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ

 

Μ2

 

2.225

 

10,00

 

22.250,00

 

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

 

Μ2

 

1.200

 

75,00

 

90.000,00

 

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

ΤΑΠΗΤΑ

 

Μ2

 

750

 

16,00

 

12.000,00

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

15,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

181.310,00

ΦΠΑ 17%

30.822,70

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

212.132,70

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV 03121000-5 Φυτοκομικά προϊόντα, CPV 24542000-5 Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές,

CPV 43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης, CPV 43327000-1Προκατασκευασμένος εξοπλισμός

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/1 2.

Για την χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.

 

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 169076

 

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21-07-2022.

Ημερομηνία  έναρξης  των  προσφορών  ορίζεται  άμεσα,  με  την  ανάρτηση  της  Διακήρυξης  στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η-08-2022 και ώρα 11:00:00   π.μ.

 Μ ετ ά  τ ην  παρέλευση  τ ης  κατ αληκτ ικής  ημ ερομ ηνίας  δεν  υπάρχει  δυνατότ ητ α  υποβολ ής  προσφο ράς στ ο σύστ ημ α .

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης «μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης»  χωρίς τον Φ.Π.Α.,

1   Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του  άρθ ρ ο υ  2 2 1, προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

η οποία

2   Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 3.626,20 ευρώ  (τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών).

Γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Χρηματοδότηση:

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Λέρου  και  η  χρηματοδότηση

προέρχεται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%) και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Λέρου (20%) με Κ.Α. : 61.7135.0002

«Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου  σχολείου Πλατάνου», σχετική πίστωση στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Για  την  παρούσα  διαδικασία  έχει  εκδοθεί  η  υπ’  αρ.  524/2022  Απόφαση  Ανάληψης  Πολυετούς

Υποχρέωσης, απόφαση των Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία έγινε η δέσμευση πίστωσης ποσού

936,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 61.7135.0002  οικον. έτος 2022, με μελλοντικές υποχρεώσεις 211.196,70€ σε βάρος του Κ.Α.: 61.7135.0002 προϋπολογισμού οικον. έτος 2023 (ΑΔΑ:6Ψ5ΤΩΛΓ-ΡΗΚ και ΑΔΑΜ:22REQ010914538 2022-07-12).

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του  Δήμου  www.leros.gr,  στο  γραφείο  προμηθειών  του  Δήμου  στον  Πλάτανο  Λέρου,  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ (22PROC010977719 2022-07-21) και αναρτήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:169076.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και θα φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr και στον ελληνικό τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ