Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

στις 26 Μαϊος 2022

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 07/06/2022, ώρα 11:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα στον Πλάτανο Λέρου, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την αριθ. 134/21-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου με ΑΔΑ:62ΟΧΩΛΓ-124.

Αναλυτικά πληροφορίες για τις περιοχές και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς αναφέρονται στη με Α.Π.:3206/26-05-2022 με ΑΔΑ:ΨΚΟΦΩΛΓ-ΟΗΠ Διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου.

Πληροφορίες στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Λέρου, στο τηλέφωνο 2247360250.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ