ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 24 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός Περιοχών Ν.Λέρου», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΑΦΜ: 090001134, διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, NUTS: EL421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ:2247360231, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος: Ευσταθιάδου Ε. Καλλιόπη, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες για τον «Καθαρισμό περιοχών της Ν.Λέρου».

Οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 90610000-6) «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών»

Η διάρκεια της σύμβασης του θέματος ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 157681 Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22-03-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η/04/2022 και ώρα 11:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Κατάθεση Προσφορών:

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της εργασίας. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2 Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας προσφερόμενης εργασίας. Συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθεί: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (1.196,58€).

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.:30.6279.0015 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λέρου, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και όπως φαίνεται αναλυτικά στην υπ’αρ.07/2022 μελέτη .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 266/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου ύψους 70.000,00€, καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:22REQ010050073 2022-02-14 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:633ΜΩΛΓ-ΞΔΛ.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ: 22PROC010245769 2022-03-22.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:157681 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, θα φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ