ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στις 06 Μαϊος 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σημαιών και βάσεων σημαιών, σύμφωνα με την από 06-05-2021 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος προμηθειών του Δήμου μας.

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των 2.131,30€ , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 395/06-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 11:00 στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται :

Α. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και σαφής ως προς τα είδη και την αξία αυτών και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σε όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, εφόσον θα τηρούνται τα προαναφερόμενα .                                                                                

Ο Δήμαρχος

Κόλιας Μιχαήλ            


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ