ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

στις 22 Ιουλίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 160.442,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, 2247 360252, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Κωνσταντίνα Ν. Νταλόγλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος με τις διατάξεις των: Ν. 4412/2016/Α147, Ν. 4605/2019, Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α18), Ν. 4314/2014(Α265), Ν.4270/2014(Α143) Ν. 4250/2014(Α74), Ν. 4152/2013(Α107), Ν.3886/2010(Α173), Ν. 4129/2013(Α52), Ν.4013/2011(Α204), Ν.3861/2010(Α112), το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07(Α150), το άρθρο 5 της απόφασης με αρ.11389/1993(β185) του Υπουργού Εσωτερικών, το Ν. 3548/2007(Α68), Ν.3469/2006(Α131), Ν. 3310/2005(Α30), Π.Ν.Π/Α'240/2012, της Απόφασης 291/2003/Β'332/2004 του ΑΧΣ, της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000/Β'872/2007, ΥΑ 510/2004/Β'872 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέρου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», για τα οχήματα, μηχανήματα έργων, του Δήμου Λέρου. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως 31/12/2021.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 135301 Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22-07- 2021.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 27η /07/ 2021 και ώρα 08:00:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11 η /08/2021 και ώρα 11:30:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και χωριστά για τα καύσιμα χωριστά για τα λιπαντικά . Εγγυητική Επιστολή:

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης «μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης» χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 160.442,10 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, θα βαρύνει τους κωδικούς πίστωσης του Δήμου Λέρου για τα έτη 2021 και 2022 (για την προμήθεια καυσίμων), ενώ για την προμήθεια λιπαντικών θα βαρύνει τον κωδικό πίστωσης 2021, όπως φαίνονται αναλυτικά στην 16/2021 μελέτη της προμήθειας. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 2247 360252.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:135301 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ