ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στις 28 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου Λέρου, Άλιντα και Γούρνα, σύμφωνα με την από 28-06-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των 81,90€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 464/28-06-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 01-07-2021 και ώρα 10:00 στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται :

Α. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και σαφής ως προς τα είδη και την αξία αυτών και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι τιμές μονάδος δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σε όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, εφόσον θα τηρούνται τα προαναφερόμενα .

Ο Δήμαρχος

Κόλιας Μιχαήλ 


TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ