ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 21 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της προμήθειας , επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:«ΚΑΔΩΝ–ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 37.994,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Λέρου που βρίσκεται στον Πλάτανο, Τ.Κ.854-00 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό στις 03/08/2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 πμ, (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247360252, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.).

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και καταβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ