ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 20 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 14 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-- Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αρ. πρωτ. 24419/2022//1/2023 από 30/01/2023 έγγραφο του Τμήματος Ανακοινώσεων Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ, εγκρίθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λέρου με ΑΔΑ ΨΘ37ΩΛΓ-Μ9Ι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της  υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023) :

Περισσοτερα...
στις 11 Φεβρουαρίου 2023

Το σχέδιο θα προσδιορίσει τα σημεία που χρειάζονται διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές σε βασικούς δρόμους και σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα κ.α.) ώστε να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα που έχουν προβλήματα στη μετακίνησή τους (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.).

Περισσοτερα...
στις 25 Ιανουαρίου 2023

Ενημερώνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας ότι:

Περισσότερα...
στις 22 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 27η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δ.ΟΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

Ανακοινώνει

Περισσοτερα...