ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 16 Αυγούστου 2022

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, ο Δήμος Λέρου ως δικαιούχος, προτίθεται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου με ΑΑ 214, κωδικό «306390» και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Λέρου».

Περισσοτερα...
στις 03 Αυγούστου 2022

Από τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων γονέων που αφορά στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2022-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αρ. Πρωτ. 10945/02.08.2022.

Περισσοτερα...
στις 28 Ιουλίου 2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσοτερα...
στις 22 Ιουνίου 2022

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσοτερα...
στις 15 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμη ς Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Περισσότερα...
στις 20 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 31/ 2022

Περισσότερα...
στις 16 Φεβρουαρίου 2022

Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησιών στις περιοχές «ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ», «ΚΑΨΑΛΗ», «ΚΑΒΑΚΙΑ», «ΒΑΣΕΣ», «ΤΟΛΟ» της νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου, ότι στις 11-5-2022 εκδικάζεται ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική Έδρα Κω) η αίτηση του Δήμου Λέρου - Ο.Τ.Α. περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων.

Περισσότερα...
στις 15 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 23/ 2022

Θέμα: Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για την προστασία ανηλίκων Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέρου.

Περισσότερα...