ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 24 Αυγούστου 2020

Γνωστοποιούμε ότι:

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324), Μεταβάλλονται οι όροι μοριοδότησης στην υπ΄αριθμ. 5291/21.08.2020 Ανακοίνωση Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...
στις 22 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 29 Ιουλίου 2020

Με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2130/1993 από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Το τέλος επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα  (ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα),  κτίσματα εντός & εκτός οικισμού και οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια,  εντός οικισμού.

Περισσοτερα...
στις 16 Ιουλίου 2020

Στη Λέρο, σήμερα 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας με τα  μέλη του, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87),  σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Περισσοτερα...
στις 10 Ιουλίου 2020

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας σας προσκαλεί στην πρώτη δημόσια διαβούλευση με θέμα "Υφιστάμενη Κατάσταση Κινητικότητας στο Δήμο Λέρου και Προκαταρκτικές Προτεινόμενες Παρεμβάσεις στα Πλαίσια του ΣΒΑΚ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρακάτω διεύθυνση:

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2020

Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ  143/Α /28-6-2007), όπως ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
  3. Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 18 του 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄), στον Δήμο Λέρου οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τέσσερις (4), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί οι δύο (2).
  4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β/19-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουλίου 2020

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Περισσοτερα...