ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

στις 14 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-- Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αρ. πρωτ. 24419/2022//1/2023 από 30/01/2023 έγγραφο του Τμήματος Ανακοινώσεων Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ, εγκρίθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λέρου με ΑΔΑ ΨΘ37ΩΛΓ-Μ9Ι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της  υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

Θέσης

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Λέρου

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

Λέρος

(Δ. Λέρου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οκτώ (8) Μήνες

(1)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων : από 16 Φεβρουαρίου 2023 έως και 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2023 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ