Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 21 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 03/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ», Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης και Γ) Τον καθορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο προϋπολογισμού 119.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  3. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 μελέτης με θέμα «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 108.810,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  4. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 1417/02-03-2023 1ο Πρακτικό και 2561/19-04-2023 2ο Πρακτικό που συντάχθηκαν, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 183534, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ