ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023

στις 19 Οκτωβρίου 2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της δράσης

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-202, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  –  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΛΕΡΟΥ

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και  για  τη  πρόσβαση  παιδιών  σχολικής  ηλικίας,  εφήβων  και  ατόμων  με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024» που εδρεύει  στο  Δήμο  Λέρου  της  περιφερειακής  ενότητας  Καλύμνου,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

 

 

 

 

101

 

Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού

- Πολιτισμού Λέρου

 

(για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λέρου)

 

 

 

Λέρος (Δήμος Λέρου) Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

 

 

 

 

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2024, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης σε περίπτωση

 

 

 

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

 

 

 

συνέχισης της δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού

- Πολιτισμού Λέρου

 

(για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λέρου)

 

 

 

Λέρος (Δήμος Λέρου) Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

 

 

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

103

 

 

Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού

- Πολιτισμού Λέρου

 

(για τη στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λέρου)

 

 

 

Λέρος (Δήμος Λέρου) Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

 

 

 

 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2024, με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 

 

 

 

 

 

1

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η  έναρξη  ή  συνέχιση  της  σύμβασης  συναρτάται  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47217/19-05-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3418/ τ. Β΄/20-05-2023), ως ισχύει.

   Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-

10-2017) Κ.Υ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

101

α)Πτυχίο  ή   δίπλωμα   Βρεφονηπιοκομίας   ή   Προσχολικής   Αγωγής                Τ.Ε.Ι.*           της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β)Γνώση  πληροφορικής  ή  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (α)  επεξεργασίας

κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

*Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 ΚΥΡΙ Α ΠΡΟ ΣΟ ΝΤ Α:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου  (Ε.Π.Λ.)  ή  Μέσης  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  Εργοδηγών  (Ν.Δ.

580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 ΠΡΟ ΣΟ ΝΤ Α Α΄  ΕΠΙ ΚΟ ΥΡΙ ΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020)   ή  Σχολής   Επαγγελματικής   Κατάρτισης   Σ.Ε.Κ.   (ν.4186/2013)   ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.576/1977 ή ν.1566/1985) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

*Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 

 

 

 

 

103

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή  απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής

του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ.

3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή  άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

 Υπο β ο λή  αι τ ή σεω ν  συμ μ ετ ο χή ς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  ΕΝΤΥΠΟ   ΑΣΕΠ   ΣΟΧ  1ΠΕ/ΤΕ   ή  ΕΝΤΥΠΟ   ΑΣΕΠ   ΣΟΧ  2ΔΕ/ΥΕ   και  να  την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου), Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ.85400, ΛΕΡΟΣ, υπόψη κυρίας Συριδάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2247026160).

Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέρου και στο δικτυακό  τόπο  αυτού  (www.leros.gr),  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα  των  αιτήσεων:  α)  στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

ΓΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023 ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΔΕ ΥΕ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021.doc