ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

στις 06 Δεκεμβρίου 2023

                                                       ΑΔΑ:9ΡΓ5ΩΛΓ-ΒΦΒ
                                                       ΑΔΑΜ: 23PROC013902003

                                                       Λέρος 06/12/2023
                                                       Αρ. Πρωτ.: 7342

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λακκί Λέρου
ΤΚ: 85400, Λέρος
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL 421

Πληροφορίες:
Έλληνας Χριστόδουλος
Τηλ.: 22470-22940
Fax: 22470-23401
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 213.675,21€ προ ΦΠΑ ή 250.000,00€ με ΦΠΑ 17%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», η οποία αφορά σε σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων) του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.
1. Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει κατασκευή έργου και ειδικότερα, υλοποίηση των οικοδομικών και λοιπών υποστηρικτικών εργασιών που απαιτούνται για τη θέση σε λειτουργία του συνόλου των κτιριακών υποδομών που συνθέτουν το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ)

2. Χρηματοδότηση:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

- το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα η ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες των Δήμων Όλης της Χώρας» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και

- ο Δήμος Λέρου (ίδιοι πόροι).

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση, κατά το τμήμα εκείνο που αφορά σε προϋπολογισμό ύψους 199.754,10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) χρηματοδοτείται μέσω ένταξης της

Πράξης «Κατασκευή, Εγκατάσταση & Εξοπλισμός Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δυνάμει της υπ’ αρ. 88777/01.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ046ΜΤΛ6-1ΧΓ) Απόφασης Ένταξης του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος ένταξης από το Δήμο Λέρου. στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 42256/03.06.2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα, προβλέπεται κάλυψη του υπολειπόμενου προϋπολογισμού ύψους 50.245,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) από ίδιους πόρους του Δήμου Λέρου.

3. Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Σύστημα δημοπράτησης:
Η προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνi που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ως εργοληπτικές επιχειρήσεις στο αντικείμενο των Οικοδομικών και Υδραυλικών Έργων, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466/2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα ‘Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.’ (ΦΕΚ Β’/1956/07-06-2017) και που είναι εγκατεστημένα σεii:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

6. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 27/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διαδικτυακός Τόπος        
Υποβολής Προσφοράς  
------------------------------
Διαδικτυακή πύλη                                                  
www.promitheus.gov.gr                                                                                   
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


 Ημερομηνία Ανάρτησης      
του Διαγωνισμού στη           
Διαδικτυακή Πύλη του                                                   
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ   
------------------------------
Μέχρι την 06/12/2023   


Ημερομηνία Έναρξης
Υποβολής Προσφορών
-----------------------------
06/12/2023


Καταληκτική Ημερομηνία
& Ώρα Υποβολής
Προσφορών
-----------------------------
Παρασκευή 22/12/2023
και ώρα 13:00


7. Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.273,50€, (ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 11 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον μέχρι τις 22-11-2024, η οποία απευθύνεται προς το Δήμο Λέρου.

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Παραλαβή τευχών:
Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα https://www.leros.gr/. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/12/2023 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 18/12/2023.

10. Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 22470-22940, με υπεύθυνο τον κ. Έλληνα Χριστόδουλο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Λέρου

Κόλιας Μιχαήλ