ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 10 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 128/2021

Περισσότερα...
στις 06 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 109/2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 04 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 108/2020

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 23 Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 27/2020

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 22 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 106/2019

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ: 116/2019

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 02 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός 106/2019

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 22 Ιουνίου 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ: 84/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄).
Περισσοτερα...
στις 29 Μαϊος 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 61/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
Περισσοτερα...
στις 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

έχοντας υπόψη

Περισσοτερα...
στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  131/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...