ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 29 Μαϊος 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 61/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
Περισσοτερα...
στις 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2/2018

Ο Δήμαρχος Λέρου

έχοντας υπόψη

Περισσοτερα...
στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  131/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 02 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 111/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
Περισσοτερα...