Κλείσιμο Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λέρου λόγω καύσωνα

στις 12 Ιουνίου 2024

                               ΑΔΑ: ΡΒΔΛΩΛΓ-7Ω7
ΛΕΡΟΣ, 12-6-2024
Αρ. πρωτ.: 4180

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λέρου λόγω καύσωνα»


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 118.2024
Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 « αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Την αριθμ. 61/30.06.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του προγράμματος Καλλικράτης».
3. Την αριθ. 2048/10-06-2024 έγγραφο της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το κλείσιμο όλων των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λέρου την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω των πολύ αυξημένων θερμοκρασιών που πρόκειται να επικρατήσουν στην περιοχή μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ