Μετακίνηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου και ανάθεση καθηκόντων

στις 14 Μαϊος 2024

                                                                                         ΑΔΑ:ΡΨ1ΕΩΛΓ-2Γ3      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αναρτητεα στο διαδικτυο

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                  ΛΕΡΟΣ 14-05-2024

                                                                                     Αριθμ. πρωτ.: 3305

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου και ανάθεση καθηκόντων»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 91/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1, περίπτ. δ και 59 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 97Α του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί από άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  5. Το άρθρο 21 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/Β΄/19-02-2013).
  6. Την υπ’ αριθμ. 159/2014 [ΑΔΑ:ΩΡΛΠΩΛΓ-ΠΑΖ] απόφαση Δημάρχου περί τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων
  7. Tην αριθμ. 110/2015 απόφαση Δημάρχου, με την οποία τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι των Τμημάτων.
  8. Την υπ’ αριθμ. 12/2024 [ΑΔΑ:ΡΗ8ΞΩΛΓ-ΩΞ3] απόφαση του Δημάρχου Λέρου
  9. Την υπ’ αριθμ. 13/2024 με αριθμ. πρωτ. 145/12.01.2024 απόφαση του Δημάρχου Λέρου
  10. Την αναγκαιότητα μετακίνησης – τοποθέτησης προϊσταμένων σε τμήματα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των πολιτών.

                                                                                        

Αποφασίζει

Α. Μετακινεί τον Φιλιππίδη Γεώργιο του Νικήτα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών / ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α’, από το Τμήμα Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών,  στο Τμήμα Δόμησης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και τον ορίζει Προϊστάμενο του Τμήματος.

Παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του θα συνεχίσει να εκτελεί και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με την  υπ’ αριθμ. 13/2024 με αριθμ. πρωτ. 145/12.01.2024  απόφαση του Δημάρχου Λέρου

Β. Απαλλάσσει την Κουρεπίνη Καλλιόπη του Νικολάου κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α’, από τα καθήκοντα της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά της ως υπάλληλος του Τμήματος Δόμησης,  ορίζεται αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών, λόγω κένωσης της θέσης και μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου, κατόπιν επιλογής από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

 Γ. Αναθέτει στον Έλληνα Χριστόδουλο του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του, όπως αυτά του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 159/2014 [ΑΔΑ:ΩΡΛΠΩΛΓ-ΠΑΖ] απόφαση Δημάρχου, τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμάτων κατά την διαδικασία έκδοσης έγκρισης - άδειας δόμησης που εκδίδονται από το Τμήμα Δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Οι αρμοδιότητες των  προϊσταμένων των αναφερόμενων υπηρεσιακών μονάδων  ορίζονται από τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/Β΄/19-02-2013).

 Στους ανωτέρω υπαλλήλους θα καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4354/2015, για όσο χρόνο θα ασκούν τα καθήκοντά τους.               

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου.                                                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ