Εξουσιοδότηση υπογραφών

στις 14 Μαϊος 2024

                                                                   ΑΔΑ:6ΧΛΞΩΛΓ-ΒΘΙ
                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                          ΛΕΡΟΣ, 14/05/2024

                                                                                Αριθμ. πρωτ.: 3306

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 92/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων του»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει
  3. Την αναγκαιότητα όπως, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ανατεθεί στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου μας, η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και η επικύρωση των αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, μετά από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος καθώς και την αναγκαιότητα εξουσιοδότησής τους για την υπογραφή και έκδοση των εγγράφων που αφορούν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις του Δήμου.
  4. Την αριθμ. 110/2015 /ΑΔΑ:63Φ0ΩΛΓ-Ν6Ε απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, όπως επιλέχθηκαν από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  5. Την αριθμ. 12/2024 /ΑΔΑ:ΡΗ8ΞΩΛΓ-ΩΞ3 απόφαση Δημάρχου περί μετακίνησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Λέρου
  6. Την υπ’ αριθμ. 14/2024 /ΑΔΑ:Ρ3ΠΓΩΛΓ-ΩΡΚ απόφαση του Δημάρχου Λέρου
  7. Την υπ’ αριθμ. 91/2024/ΑΔΑ:ΡΨ1ΕΩΛΓ-2Γ3 απόφαση Δημάρχου περί μετακίνησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου και ανάθεση καθηκόντων
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ. Β΄/2013), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 14/2024 /ΑΔΑ:Ρ3ΠΓΩΛΓ-ΩΡΚ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, ως προς το σκέλος Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ειδικότερα αναθέτει στους Προϊσταμένους

  1. Κουρεπίνη Καλλιόπη του Νικολάου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Τμήμα Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
  2. Φιλιππίδη Γεώργιο του Νικήτα, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, στο Τμήμα Δόμησης

 

α)Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων και αντιγράφων εγγράφων, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες μετά από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχουν και σύμφωνα με τις διατάξεις ισχύουσας νομοθεσίας

β) Την υπογραφή και έκδοση εγγράφων, διαβιβαστικών, προσκλήσεων, ανακοινώσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις της υπηρεσίας και προς άλλες υπηρεσίες και φορείς, με την ένδειξη πάνω από τον τίτλο και την υπογραφή τους « Με Εντολή Δημάρχου»

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 14/2024/ΑΔΑ:Ρ3ΠΓΩΛΓ-ΩΡΚ απόφαση του Δημάρχου Λέρου

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έκδοσή της.

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου.

     

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ