Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

στις 29 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:9ΤΔ0ΩΛΓ-18Ρ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ορθή επανάληψη
29/03/2024
Αριθμ. πρωτ.:2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 71/2024
Ο Δήμαρχος Λέρου
Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 2802/26-04-2023/τ.Β΄) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό άνω των επτά χιλιάδων (7.992) μόνιμους κατοίκους.

7. Το γεγονός ότι βάσει του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Λέρου, μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι

8. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023

9. Τις με αρ. 1237/94548/06.11.2023/ ΑΔΑ:9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ και 1333/110822/ ΑΔΑ:ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

10. Την υπ’ αριθμ. 05/74/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΓ6ΩΛΓ-ΩΝΨ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σ’ αυτούς

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 05/74/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΓ6ΩΛΓ-ΩΝΨ) απόφαση Δημάρχου ως προς τον ορισμό των έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων από 01/04/2024 ως εξής :

 

1. Ορίζει τον κ. Μαραβέλια Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και διατηρεί τις αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβασθεί και αφορούν:

· Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας, και Κ.Ε.Π. και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με τα τμήματα αυτά

· Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με το γραφείο αυτό.

 

2. Ορίζει τον κ. Κουτούζο Αντώνιο – Γεώργιο του Πέτρου , άμισθο Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Αποχέτευσης και διατηρεί τις αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβασθεί και αφορούν:

· Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με το τμήμα αυτό.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 05/74/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΓ6ΩΛΓ-ΩΝΨ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ