Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων

στις 28 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:62ΗΣΩΛΓ-3Ω6

Λέρος, 28-03-2024
Αριθμ. πρωτ.: 1989

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 70/2024
Ο Δήμαρχος Λέρου
Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31.07.2017)

4. Την αριθμ. 02/2018/ΑΔΑ:6ΞΜ7ΩΛΓ-4ΒΑ απόφαση Δημάρχου με θέμα «Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη συμπλήρωση της αριθμ. 02/2018/ΑΔΑ:6ΞΜ7ΩΛΓ-4ΒΑ απόφασης Δημάρχου με θέμα «Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων», ως προς τον τόπο τέλεσης των πολιτικών γάμων, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

 

β.- Ως τόπος τελέσεως ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα στον Πλάτανο και κατά τους θερινούς μήνες δύναται να χρησιμοποιηθεί το αίθριο του κτιρίου που στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ο Πύργος Μπελλένη και ένας εκ των παλαιών ανεμόμυλων στην θέση Απιτίκι .

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 02/2018/ΑΔΑ:6ΞΜ7ΩΛΓ-4ΒΑ απόφαση