Οργάνωση αρμοδιοτήτων του Δήμου Λέρου, μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5056/2023

στις 19 Ιανουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 16/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) «Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού».
 3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ. Β΄/ 19-02-2013), όπως ισχύουν.
 4. Την αριθμ.1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».
 5. Τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου», (ΦΕΚ 1141/τ.Β’/3.6.2011), κατόπιν συγχώνευσης των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέρου.
 6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου» (ΦΕΚ 1048/Β/28-04-2014)  και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 670/τ.Β΄/22-2-2021)
 7. Την με αριθμ. πρωτ. : 238/04.01.2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 115/τ΄ Β΄/09.01.2024), με την οποία διαπιστώνεται η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Λέρου, με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου»
 8. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λέρου.
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01.01.2024 εκπληρώνει τους σκοπούς των καταργούμενων νομικών προσώπων και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν.
 10. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01.01.2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, ο Δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου» και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε.    

Οι οργανικές μονάδες του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου», συγκροτούνται ως εξής:

Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου:

 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος θα απονεμηθούν στη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου. Ειδικότερα ως προς τον διοικητικό τομέα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας και ως προς τον οικονομικό τομέα στα Τμήματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών και Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου Λέρου.

 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες του τμήματος θα απονεμηθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Λέρου.

Αμέσως μετά την κατάταξη του προσωπικού κατά την παρ. 2β του άρθρου 27 του νόμου, θα ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του δήμου, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και η ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ