Ορισμός Αντιδημάρχων

στις 08 Ιανουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 05/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 2802/26-04-2023/τ.Β΄) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό άνω των επτά χιλιάδων (7.992) μόνιμους κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι βάσει του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Λέρου, μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023
 8. Τις με αρ. 1237/94548/06.11.2023/ ΑΔΑ:9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ και 1333/110822/ ΑΔΑ:ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέρου με θητεία από 08/01/2024 μέχρι 07/01/2025 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Ορίζει τον κ. Παΐσιο Ιωάννη του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών, Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με τα τμήματα αυτά.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 1. Ορίζει τον κ. Μαραβέλια Εμμανουήλ του Μιχαήλ, άμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας, και Κ.Ε.Π. και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με τα τμήματα αυτά
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με το γραφείο αυτό.
 1. Ορίζει τον κ. Κουβά Βρεττό του Ευάγγελου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & συγκοινωνιών και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με τα τμήματα αυτά.
 1. Ορίζει τον κ. Κουτούζο Αντώνιο – Γεώργιο του Πέτρου , Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Αποχέτευσης με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με το τμήμα αυτό.
 1. Ορίζει την κα. Ευαγγέλου Βασιλική του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:                                                                                                                                  
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων, με αρμοδιότητες σχεδιασμού/ συντονισμού/παρακολούθησης και εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων καθώς επίσης αρμοδιότητες εφαρμογής των Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, ως αναλυτικά  περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013), αναφορικά με το γραφείο αυτό.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου» με κωδικό ΟΠΣ 6001930 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»
 1. Ορίζει τον κ. Ντιπιέρο Φρατζέσκο του Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Ανάδειξης Ιστορικής Κληρονομιάς με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά μεριμνά για την εισήγηση και εφαρμογή πολιτικών, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.

(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.

(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού (αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), αναφορικά με το τμήμα αυτό

 1. Ορίζει την κα. Χέλμη Ελένη του Ευάγγελου, άμισθο Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, με αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Επίσης ορίζεται  αναπληρώτρια Δήμαρχος,  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, συμπεριλαμβανομένου της αρμοδιότητας τέλεσης Πολιτικών Γάμων καθώς και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαραβέλια Εμμανουήλ.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται και με εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων και παραστατικών που προβλέπονται κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιακών αντικειμένων, προς διευκόλυνση του έργου του, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και για την γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Β. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Ε. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ορίζει τον κ. Γιαννακό Χρήστο του Κωνσταντίνου, εντεταλμένο σύμβουλο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων καθώς επίσης εντεταλμένο σύμβουλο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 1. Ορίζει τον κ. Τσαχουργιανίδη Γεώργιο του Αναστασίου, εντεταλμένο σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

     Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ