Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-08-2017]

στις 16 Αυγούστου 2017

Σας καλώ στις 18 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λέρου».
  5. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής και Β) Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 25/2017 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων»  (Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.ΑΙ. για τη συντήρηση σχολικών μονάδων) και καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων»
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ