Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [18-8-2017]

στις 16 Αυγούστου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 18η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
 2. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα».
 3. Έγκριση της με αριθ. 134/2017 απόφασης Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα, «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής συνεργαζόμενης τραπέζης για τοποθέτηση και λειτουργία προγράμματος Διαχείρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)».
 4. Έγκριση του με αριθ. 1/2017 της 11-7-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
 5. Διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, ως κακώς βεβαιωμένα (διπλοχρεώσεις).
 6. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 3284/20-7-2017 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας, «Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος πόσιμου νερού».
 7. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 3416/26-7-2017 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
 8. Έγκριση της με αριθ. 58/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
 9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 10. Έγκριση συμμετοχής αιρετών σε τουριστικές εκθέσεις, ως εκπρόσωποι του Δήμου Λέρου.
 11. Έγκριση της με αριθ. πρωτ. 3247/17-7-2017 έκθεσης παροχής γνώμης της δημοτικής επιτροπής εκτίμησης και καταστροφής αχρήστου υλικού, για την καταστροφή οχημάτων.
 12. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη λειτουργία μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ